MAMA zoekt bestuursleden
per 1 oktober, 2017
Van 
zondag 13 augustus 2017
t/m 
woensdag 13 september 2017
MAMA zoekt bestuursleden in de domeinen:
Artistiek-inhoudelijk
Strategische Marketing & Fondsenwerving
Bedrijfsvoering & Personeelsontwikkeling
Wegens natuurlijk verloop en het hanteren van het aftreedschema Code Cultural Governancezijn drie bestuursvacatures ontstaan. MAMA grijpt deze aan om de transitie naar inclusief podium kracht kracht bij zetten. Bij de samenstelling van het bestuur is een goede afspiegeling van de samenleving, en uitdrukkelijk die van Rotterdam een noodzakelijk kompas om onze ambities op het gebied van inclusiviteit en talentontwikkeling waar te maken. MAMA werkt om deze reden in het recruitmentproces samen met Studio Narrative, een media en cultuur start-up.

Herken je jezelf niet strikt in een profiel – laat dat geen obstakel zijn, MAMA heeft juist de intentie over haar eigen grenzen heen te kijken.

HET BESTUUR
Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur.
Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance.

Het bestuur bestaat uit 5 leden en een junior lid. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn. Daarnaast reserveert MAMA een plaats voor een junior bestuurslid uit eigen gelederen, waarbij een eerste termijn van twee jaar, en de mogelijkheid tot tweemaal verlengen met een jaar geldt.

Een bestuurslid van MAMA

• kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
• vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg MAMA verder te brengen in haar ontwikkeling;
• is bereid voldoende tijd vrij te maken; vergadering vier à vijf keer per jaar, plus voorkomende werkzaamheden en advies vanuit eigen expertise.
• is bereid het eigen netwerk in te zetten voor MAMA.
• bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan gevoelde ontwikkelingen binnen de maatschappij en hun eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting..
• heeft kennis over de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit
• Is een kritische en constructieve sparring partner voor de directeur in discussies van inhoudelijke, ideologische en bestuurlijke aard
• Voelt zich onderdeel van TEAM MAMA, waar bestuur, staflid, vrijwilliger en achterban op gelijke voet met elkaar staan.

DOMEIN: Artistiek-Inhoudelijk
Kunst wordt bij MAMA ruim geïnterpreteerd. Er wordt gehecht aan kennis van ontwikkelingen in zelf-gevormde en gestuurde gemeenschappen buiten de formele ‘keten’ van kunstopleiding, post-academie naar instituut.

Het bestuurslid:
signaleert en adviseert over ontwikkelingen van platforms, kunstpodia, agentschappen, opleidingen, culturele ondernemingen, met speciale aandacht voor inclusiviteit, anti-discriminatie, technologie en publieke ruimte.
brengt aan initiatieven die (nog) niet in het vizier van de organisatie zitten en relevant zijn voor het programma aan het licht.
heeft kennis van jongerencultuur en (on-line) communities in de breedste zin des woord
staat positief tegenover ontwikkelingen die de positie van de maker versterken, zoals de recente richtlijn kunstenaarshonorarium en het in ontwikkeling zijnde Fair Practice Label.

DOMEIN: Strategische Marketing & Fondsenwerving
MAMA zet haar methode van publieksontwikkeling, waarbij het uitgangspunt het bouwen van een inclusieve gemeenschap is, voort. Toegankelijkheid staat bij MAMA centraal. De stichting is van mening dat hierdoor ook (nog onverzilverde) kansen voor inkomensdiversificatie ligt.

Het bestuurslid:
signaleert adviseert directie en organisatie op het gebied van communicatie, productontwikkeling en partnerwerving. adviseert directie en organisatie op het gebied van sponsoring en fondsenwerving.
kan verbinden en ondersteunen op het gebied van fondsenwerving, specifiek op het gebied van private gelden
is bereid stafleden te coachen op het gebied van hun competenties.

DOMEIN: Bedrijfsvoering en personeelsontwikkeling
MAMA is een kleine organisatie met een jonge gemotiveerde staf. MAMA heeft tot heden geopereerd als een springplankorganisatie, wij willen een omslag maken waarmee de zelf-ontwikkelde kwaliteiten ook voor de organisatie behouden kunnen blijven. Daarvoor zijn andere voorwaarden noodzakelijk. MAMA zet zich in voor een verbeterde positie van haar stafleden, een rechtvaardig loonhuis en arbeidsvoorwaarden, en kansen voor persoonlijke groei.

Het bestuurslid:
adviseert over regelgeving en opties arbeidsvoorwaarden, vb pensioenvoorzieningen, cao en secundaire arbeidsvoorwaarden ten behoeve van ontwikkeling betere marktpositie staf (en organisatie)
is bereid de directie te begeleiden in de noodzakelijke processen
is sparring partner voor de directeur op het gebied van werving & selectie stafleden en zzp-krachten
adviseert op het gebied van personeelsmanagement en is bereid de directeur te coachen bij het uitstippelen persoonlijke groeitrajecten

Inlichtingen
Zie de link in de rechter kolom voor de uitgebreide vacature. Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij mevrouw Paulette Verbist, voorzitter van het bestuur, (pverbist@xs4all.nl), Nathalie Hartjes, directeur (nathalie@showroommama.nl) en Malique Mohamud (malique@studionarrative.nl).

Sollicitaties
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk woensdagochtend 13 september 2017 per e-mail zenden aan vacatures@showroommama.nl onder vermelding van ‘Bestuursfunctie: [domein van voorkeur].

Gesprekken worden gevoerd in de week van 18 – 22 september

In samenwerking met: 
Studio Narrative
 
Links