Dit is MAMA

MAMA is een platform voor visuele cultuur in Rotterdam. Jong talent ontwikkelt zich bij ons door middel van producties en presentaties op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur. MAMA realiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses en events, in de eigen showroom, online en op locatie, lokaal en internationaal.

Programma
MAMA's programma is geworteld in jeugd- en populaire cultuur en speelt zich af in die gebieden waar bredere culturele ontwikkelingen - van sociale, maatschappelijke, technologische of economische aard - zichtbaar worden binnen de hedendaagse kunstpraktijk. Nieuwe tendensen ontstaan immers vaak buiten de institutionele sfeer; on- en offline, in de privésfeer of het publieke domein. Dit is de omgeving waar collectieve activiteit het best gedijt en waar cultuur en creativiteit zich manifesteren zonder toestemming van 'het instituut'. MAMA volgt de ontwikkelingen van een jonge generatie kunstenaars op de voet: Deze in huis halen, ondersteunen, ontwikkelen en tonen is waar MAMA zich hard voor maakt.

TeamMAMA & Artistic New Talents
Boven alles is MAMA een gemeenschap. MAMA werkt samen met een grote en diverse groep opkomende professionals: MAMA’s Artistic New Talents. Zij geven ons (gevraagd en ongevraagd) feedback op de inhoud en richting van het programma en de organisatie. Menigeen heeft zich ontwikkeld tot staflid en anderen werden opgenomen als deelnemers aan onze tentoonstellingen en projecten. Onze achterban is zowel organisatie als publiek, actief betrokken, ambitieus en mondig.

Hoge lat, lage drempel
Talentontwikkeling gaat verder dan educatief aanbod. De voorwaarden voor talentontwikkeling overstijgen het aanbieden van een leerplan en kennis, maar krijgen vorm in een omgeving waarin iedereen die er voor open staat zijn eigen talenten kan ontwikkelen, eigen keuzes kan maken, kan experimenteren en innoveren. De drempel om toe te treden mag geen obstakel vormen, maar de lat mag, moét zelfs hoog liggen. Sterke rolmodellen, kritische feedback en veel interactie met gelijkgestemde peers, maar ook full practicioners zijn daarin de sleutel. MAMA biedt die omgeving.

Met TEAM MAMA bezegelt MAMA de verweving van haar artistieke programma en focus op talentontwikkeling. Staf, makers én achterban presenteren zich als alsmaar uitdijend collectief aan de wereld met gevolgen voor keuzes in het programma, communicatie, partners en organisatie. TEAM MAMA legt de nadruk op collectiviteit en verwelkomt pluriforme stemmen in het programma.

Ondernemerschap
MAMA ontwikkelt talent en creëert kansen en platforms voor dat talent om zich te laten zien. MAMA duidt haar ondernemerschap op een drievoudige wijze:

• Emanciperend:
MAMA stimuleert uitgesproken en onafhankelijke stemmen en ideeën. Ondernemerschap is bijdragen aan het zichtbaar maken van artistieke visies buiten de mainstream. Het dialogisch programma van MAMA draagt hiertoe bij voor zowel makers als publiek. Wij faciliteren een omgeving waarin je betrokken wordt in maatschappelijk debat en artistieke ontwikkelingen. Wij creëren de voorwaarden voor de kanteling van een passieve (een geduide) naar actieve (zelf-duidende) culturele identiteit. De radicalisering van de wederkerige programmavorm maakt dat meer dan ooit tastbaar.

• Bekrachtigend:
MAMA creëert niet alleen kansen voor jonge makers, maar biedt hen ook inzicht in de processen. Het leggen van de juiste verbindingen, tussen beroepsveld en opleiding, mainstream en underground, lokaal en (inter)nationaal, is altijd maatwerk. Voor de makers en de organisatie worden banden gesmeed en inzichten verworven die een duurzaam rendement opleveren.

• Financieel
Wij verzilveren op slimme wijze onze eigen kracht door ons netwerk en onze expertise en identiteit te vertalen naar producten, diensten en activiteiten, waarmee we een diversificatie van inkomsten bewerkstelligen die op zijn beurt weer ten goede komt aan de andere aspecten van het ondernemerschap van MAMA.

MAMA's ANTS

De ANTS zijn MAMA's vrijwilligers. Het traject betrekt de groep jonge vrijwilligers bij MAMA's activiteiten. Met behulp van de staf en externe professionals doen zij werkervaring op in het culturele werkveld.

Vacatures

MAMA zoekt:
Talent Coördinator (0,5 FTE)MAMA is een platform voor visuele cultuur en jong talent. We creëren presentatie- en ontwikkelkansen voor de nieuwe generatie makers en organisatoren.

Bij MAMA wordt talentontwikkeling opgevat als het scheppen van een omgeving waarin talent de gelegenheid heeft een myriade routes aan elkaar te verbinden ten behoeve van professionele groei.
Talentontwikkeling is in onze visie verwant aan het onderwijs, maar daar niet uitsluitend aan gebonden. Als podium zijn wij ook toegankelijk voor makers die zich slecht verhouden tot formele leercircuits. Daarbij betreft talentontwikkeling niet per definitie een lineaire groei, maar is vaak juist expansief, de breedte in, waarbij verrijking volgt door het verkennen van andere disciplines en beroepsvelden.

MAMA is een plek waar je als jongvolwassenen niet alleen kunt consumeren, maar ook kunt bijdragen. Dit wordt gedaan door Team MAMA, een groep jongvolwassenen die zijn of haar eigen kwaliteiten, ambities en interesses binnen MAMA ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Van het hosten in de showroom tot het organiseren van een eigen evenementen of deelname aan de redactie van het (nog te lanceren) platform thisismama.nl.

De beoogde startdatum van de nieuwe collega is 1 januari 2019.

Werkzaamheden

- Rekruteren, inwerken en coördineren van Team MAMA
- Traint Team MAMA als kunstmediator en host, en draagt zorg voor het hostrooster.
- Is de spil van Team MAMA en houdt de database bij, die inzicht geeft in de persoonlijke ontwikkeling en behoeften van teamleden, en borgt aansluiting bij andere trajecten en projecten in MAMA’s programma.
- Initieert en ontwikkelt professionaliseringsactiviteiten voor en met Team MAMA
- Coacht en begeleidt Team MAMA in het organiseren van In Real Life evenementen bij de tentoonstellingen.
- Geeft leiding aan het Educatie Team, dat een actieve rol heeft binnen het samenwerkingsproject 100% Hedendaags.
- Draagt i.s.m. de Editor-in-Chief zorg voor de zichtbaarheid van Team MAMA door middel van diverse communicatiemiddelen, zowel on- als offline.
- Fondsenwerving, financiële projectadministratie en verslaglegging i.s.m. directeur, ondersteunt de talenten in het beheren van budgetten van eigen projecten.
- Is coauteur van MAMA’s jaarplannen en levert hiertoe tijdig informatie aan.
- Initieert samenwerkingsprojecten in het belang van het educatief programma van MAMA, met de nadruk op het voortgezet onderwijs.

Functie-eisen

- HBO of WO denk en werk niveau
- Heeft een profiel als kunst en cultuur educator
- Heeft bijpassend netwerk of in staat deze in afzienbare tijd op te bouwen
- Is bekend met MAMA als organisatie, of is in staat zich snel in de organisatie thuis te maken.
- Heeft ervaring met het coachen van jongvolwassenen en is gemotiveerd samen te werken met Team MAMA en bij te dragen aan de ontplooiing van hun artistieke en professionele talent
- Weet structuur te behouden in een dynamische werkomgeving, werkt ordentelijk en legt belangrijke stappen vast, zodoende acties goed overdraagbaar te maken
- Voert de functie uit met oog voor de ontwikkeling van een inclusieve culturele sector en borgt dat er naast routes voor ambitieuze en zelfstandige talenten ook ruimte is voor kwetsbare groepen.
- Waarborgt de verbindingen tussen Team MAMA leden en het inhoudelijk programma; is een inspirerende en kritische sparringpartner voor Team MAMA.
- Is flexibel en bereid aanwezig te zijn buiten kantooruren (in weekenden en avonden)
- Heeft een verregaande interesse in actuele ontwikkelingen in visuele- en jeugdcultuur
- Is op de hoogte van verschillende theoretische ontwikkelingen en methodieken binnen het hedendaagse (kunst)onderwijsveld, zoals 21st Century Skills, Peer to Peer educatie en Community of Practice theorie
- Spreekt Nederlands en Engels
- Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam


Salariëring & Werktijden

De functie Talent Coördinator is aanvankelijk 20 uur per week. Salariëring is €2000-2200 bruto per maand op basis van 1 fte. De mogelijkheid bestaat dat de functie per mei/juni 2019 wordt uitgebreid met de ontwikkeling en uitvoering van specifieke projecten (junior talenttraject en master-talenttraject).

Interesse?

Word jij onze nieuwe collega? De deadline voor solliciteren is uitgesteld; tot begin december kun je je motivatiebrief + cv sturen naar vacatures@thisismama.nl, o.v.v. Talent Coördinator. Meer informatie over de specifieke deadline word spoedig bekend gemaakt.

MAMA zal voor deze vacature anoniem solliciteren toepassen. Voor meer informatie hierover verwijs ik je door naar de link hiernaast.

Partners

MAMA wordt en werd veelvuldig geraadpleegd door (jonge) kunstenaars, particuliere-, onderwijs- en kunstinstellingen voor advies, participatie in projecten en workshops.
In haar programma werkt de organisatie vaak samen met andere culturele instellingen in binnen- en buitenland.

1646 – Den Haag; BesteBuren - Amsterdam, Bogue – Rotterdam, , Entrepot – Brugge, Fabrica – Brighton, Formaat – Gent; Grafisch Lyceum – Rotterdam, HipHopHuis – Rotterdam, Hogeschool – Rotterdam, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst - Den Haag, Piet Zwart Institute – Rotterdam; Set-Up – Utrecht; AKV|Sint Joost – Breda, Sugar Pop Institute – Haarlem; Stichting Art Rotterdam, Stichting Centrum Beeldende Kunst – Rotterdam, Stichting Kunstblock - Rotterdam, SKVR – Rotterdam, Stichting Rotterdam Festivals – Rotterdam, Stichting Rotterdamse Museumnacht – Rotterdam, STROOM – Den Haag; Willem de Kooning Academie – Rotterdam.

De Gemeente Rotterdam ondersteunt MAMA vanuit haar Cultuurplan 2017-2020. Het Mondriaan Fonds ondersteunt MAMA vanuit het meerjarenprogramma presentatie-instellingen 2017-2018. Op projectbasis wordt MAMA regelmatig ondersteund door onder andere: Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, dienst Kunst en Cultuur, VSBfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, en Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kunstblock
Over Kunstblock

Kunstblock is de naam van de samenwerkende kunstinstellingen in het Witte de Withkwartier: TENT, CBK Rotterdam, V2_ instituut voor instabiele media, showroom MAMA, Witte de With, center for contemporary art en WORM, instituut voor avantgardistische recreatie. Kunstblock is opgericht om gezamenlijk (brede) publieksprogramma's en promotie te realiseren waarvoor de instellingen afzonderlijk te klein of te specifiek zijn. Door programma's slim aan elkaar te koppelen, nieuwe formats te bedenken en activiteiten op elkaar af te stemmen willen de partners van Kunstblock meer publiek aantrekken en een grotere impact en reikwijdte bereiken op het kunst- en stedelijke klimaat. Daarnaast is educatie een belangrijk onderdeel van het programma.

Kunstblock.nl
Follow Kunstblock via Twitter or Facebook

Activiteiten

Tot de activiteiten van Kunstblock behoren:
• Kunstavond - elke vrijdagavond openstelling tot 21:00 uur
• Educatie - gezamenlijk educatief programma 100% Hedendaags
• Kunst in openbare ruimte
• Festival over hedendaagse perfomance (in ontwikkeling).
• Gedeelde agenda en afgestemde programmering.
• Gedeelde website en marketing.
• Overige gezamenlijke activiteiten.
• Delen van kennis, faciliteiten en apparatuur.

ANBI
Gegevens

MAMA heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om donateur van MAMA te worden en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag aan u. Neemt u hiertoe contact op met directeur Nathalie Hartjes. Dit kan telefonisch via 010-2332022 of per email nathalie@showroommama.nl.

Statutaire naam: Stichting Public Art Squad

RSIN/fiscaal nummer: 806370051

Bezoekadres: Witte de Withstraat 29-31, 3012 BL Rotterdam

Statutaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
- het organiseren van projecten op het terrein van de kunst en nieuwe media in binnen- dan wel buitenruimten;
- het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van kunst en communicatie-media;
- het stimuleren van jongeren uit Rotterdam, uit Nederland of die hun wortels hebben buiten Nederland, tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen in kunst en media.

Bestuur:
Voorzitter: Paulette Verbist
Penningmeester: Bart van de Laak
Ilga Minjon
Leyla Eren
Abdi Youssuf
Junior bestuurslid: Lauren Brand
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Algemene informatie

Bank Triodos Bank NV
IBAN NL66 TRIO 0338 6641 65
BIC/SWIFT TRIONL2U
Statutaire naam: Stichting Public Art Squad
BTW NL 8063.70.051.B.01
KvK 24272758

MAMA wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Mondriaan Fonds.

Dit is MAMA
Kunstblock
ANBI
Downloads